โครงสร้างบุคลากร

นางกฤษฎา ส่งต่าย

พัฒนาการอำเภอภูเพียง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวโชติกา มินถาเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติชัย เชื้อหมอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสมพร รูปประดิษฐ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 778 times, 1 visits today)