ประวัติความเป็นมาของอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ประวัติความเป็นมาอำเภอภูเพียง

        อำเภอภูเพียง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน  โดยแยกออกจากอำเภอเมืองน่าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๐ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๐และได้รับยกฐานะเป็นอำเภอตามพระราชกฤษฎีกา  ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก. ลงวันที่  ๒๔   สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีผลบังคับเมื่อพ้นสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งส่งผลมีฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่วันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๐ 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำ   พื้นที่ส่วนใหญ่    ๖๕ %   เป็นภูเขา   ๓๕ %  เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตร   สำหรับส่วนที่เป็น ที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดน่าน เนื้อที่/พื้นที่    ๕๐๘.๒๓๖  ตร.กม.

ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอภูเพียงตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุข

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่จริม

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเวียงสา

ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมืองน่าน

การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองของอำเภอภูเพียงมี ๗  ตำบล  ๖๑  หมู่บ้าน ดังนี้      

 

๑. ตำบลม่วงตึ๊ด          ๕    หมู่บ้าน     

๒. ตำบลนาปัง            ๖      หมู่บ้าน 

๓. ตำบลน้ำแก่น         ๑๐     หมู่บ้าน        

๔. ตำบลน้ำเกี๋ยน        ๕      หมู่บ้าน      

๕. ตำบลเมืองจัง        ๑๑      หมู่บ้าน     

๖. ตำบลท่าน้าว          ๗       หมู่บ้าน        

๗. ตำบลฝายแก้ว      ๑๗      หมู่บ้าน

 

(Visited 4,736 times, 4 visits today)