สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน

จังหวัดสกลนคร

นางพิชญาภา สุทธิกวงษ์

พัฒนาการอำเภอภูพานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565