สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 8 ครั้ง

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2563
นายสำนวน ทองศรี ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพิน เป็นประธาน พร้อม นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 18 โครงการ ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ และพิจารณารับรองการพักชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 5 โครงการ

(Visited 8 times, 1 visits today)