เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพุนพิน สนับสนุนเงินทุน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2563 สเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพุนพิน นับสนุนเงินทุน จำนวน 5,000 บาท ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” D-DAY ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยจะมีการจัดกิจกรรม ณ บ้านบางพลา หมู่ที่ 5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

(Visited 15 times, 1 visits today)