ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพุนพินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ