นายประเวศน์ ราชพิบูลย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพุนพินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี