สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประเวศน์ ราชพิบูลย์

พัฒนาการอำเภอพุนพินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน