สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูหลวง

จังหวัดเลย

นางสาววรีพันธุ์ ยกเลี้ยน

พัฒนาการอำเภอภูหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน