สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูหลวง

จังหวัดเลย

นายพูลสวัสดิ์ ตาสาโรจน์

รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอภูหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน