@สพอ.ภูเขียว >> ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดชัยภูมิ (คสป.)

@สพอ.ภูเขียว >> วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางอรอุมา​ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว>>>ทำสัญญาเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เเละประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 22 โครงการ

🌺🌺สพอ.ภูเขียว 🌺🌺 ⏱️วันที่​ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา​ 09. [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว>>>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ(ศจพ.จ.ชย.)

🌺🌺สพอ.ภูเขียว 🌺🌺 ⏱️วันที่​ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา​ 13. [...]
อ่านเพิ่มเติม