วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”

พันธกิจ

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมา ชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน   อย่างมีความสุข” โดยมีพันธกิจดังนี้
๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
   ๑.๑ สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
   ๑.๒ พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชี่พชุมชน
   ๑.๓ ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
   ๑.๔ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
   ๑.๕ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
๒.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
   ๒.๑ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
   ๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
   ๒.๓ ส่งเสริมช่องทางตลาด
๓.เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
   ๓.๑ พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหลงทุนชุมชน
๔.เสริมสร้ัางองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
    ๔.๑ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
    ๔.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
    ๔.๓ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร
 
(Visited 364 times, 1 visits today)