โครงสร้างบุคลากร

นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเขียว

นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปริฉัตร ธรรมกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเลิศลักษณ์ พิพัฒน์พงษ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวศรีสุดา น้อยศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอุทุมพร หอมแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 351 times, 1 visits today)