การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางปติมาพร ตั๋นเต็ม พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. ร่วมประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐฺ.) ปี 2565 โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 แห่ง ในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดีพื้นฐาน (จปฐฺ.) ปี 2565

(Visited 8 times, 1 visits today)