นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม

พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม

นางบุญรัตน์ เชื้อประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดงประคำ หนองแขม

นางเฟื่องขวัญ จินดานุรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวงฆ้อง ตลุกเทียม

นางสาวสุธิวรรณ พิกุลเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพรหมพิราม ทับยายเชียง

นางสาวอัจฉรา ทองดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลมะต้อง วังวน

นางสาวศุกัญยาภัทร์ ลำทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลศรีภิรมย์ หอกลอง

นายพชรภัทร ยศสมแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าช้าง มะตูม

นางบุณยานุช ปาป้อง

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน (ชั่วคราว)

(Visited 958 times, 1 visits today)