สื่อวีดิทัศน์ EP.1 : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์ EP.1 : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม

(Visited 11 times, 1 visits today)