ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธาน ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564
ในการนี้นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิรามเข้าร่วมประชุมฯ และนำผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP มาแสดงสินค้าและจำหน่าย จำนวน 4 ราย มียอดจำหน่าย จำนวน 2,720 บาท ณ บริเวณหน้าศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอพรหมพิราม

(Visited 29 times, 1 visits today)