โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

📣📣 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนันตำบลศรีภิรมย์ โดย (วันที่ 3) มีกิจกรรมดังนี้
🫑ภาคเช้า
✏️กิจกรรมการเรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” และถอดบทเรียน โดยนางเฟื่องขวัญ จินดานุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
✏️ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ประเภท และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ช่องทาง/วิธีการ และประโยชน์การประชาสัมพันธ์ โดยนายอรรถพล หมื่นทุม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
🫑ภาคบ่าย
✏️กิจกรรมการวิเคราะห์ตำบล หมู่บ้าน ผ่านกระบวนการ (AIC และ SWOT) และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🏆พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดยนางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 7 times, 1 visits today)