โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

📣📣 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนันตำบลศรีภิรมย์ โดย (วันที่ 2) มีกิจกรรมดังนี้
📌เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็นการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า “เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญของวันดินโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก World Soil Day” เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาตระหนักถึงความสำคัญของดิน โดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการเขื่อนนเรศวร นางสาวจารุวรรณ ชมภูแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวปณิตตรา แก้วดวงเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
📌การอ่านสาสน์ การประกาศเจตนารมณ์เนื่องใน”วันดินโลก” โดยนางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม
📌กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยครูพาทำ นายฉลอง ใจพันธ์ และนายชาญ มั่นฤทธิ์ ให้แนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายวิธีการเรียนรู้ในพื้นที่ การสำรวจพื้นที่ วางแผนการดำเนินงาน การแบ่งงาน และการลงมือปฎิบัติ ดังนี้
➡️ การห่มดิน/แห้งชาม/น้ำชาม
➡️ การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
➡️ การปลูกต้นโกโก้
➡️ การปล่อยพันธุ์ปลานิล และปลาดุก
➡️ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
➡️ การทำแซนวิชปลา
และดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รอบ 2 และโครงการ “พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นางสุดา ศรศรีวิชัย บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 17 times, 1 visits today)