โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม มอบหมายนางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนันตำบลศรีภิรมย์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดย (วันที่ 1) กิจกรรมประกอบด้วย
1.การรับฟังการบรรยายด้วยคลิปวิดีโอโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ หัวข้อ: บทบาทผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำดีด้วยหัวใจ” การตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3. รับฟังการบรรยายด้วยคลิปวิดีโอ หัวข้อ : การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และถอดบทเรียน
การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 9 times, 1 visits today)