โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการและประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลและถ่ายทอดตัวชี้วัดตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 72 คน
โดยมี นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

(Visited 8 times, 1 visits today)