นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพรหมพิราม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phromphiram วันที่ 27 ม.ค. 2566

สพอ.พรหมพิรามดำเนินโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรมอบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธิตการฝึกอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phromphiram วันที่ 27 ม.ค. 2566

สพอ.พรหมพิรามดำเนินโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรมอบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธิตการฝึกอาชีพ

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ไชย บุตตวงค [...]