สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก

นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม

พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน