สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์

พัฒนาการอำเภออำเภอพรหมคีรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

บริการของเรา