ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(แนบท้ายใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนฝึกอาชีพตามโครงการสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ