📣 สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อําเภอ​พระทอง​คำ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

สพอ.พระทองคำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565