โครงสร้างบุคคลากร

นางศศิธร สกุลสามารถ

พัฒนาการอำเภอพระทองคำ

น.ส.กันต์ถนิษฐ์ เก้าสันเทียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสระพระ ตำบลมาบกราด

นายสราวุฒิ เมยขุนทด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทัพรั้ง ตำบลพังเทียม

นายวัชรพล ทองศรี

อาสาพัฒนา

น.ส.วชิราภรณ์ เคนสันเทียะ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

น.ส.กชกร ธีสุระ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 531 times, 1 visits today)