ผลการพิจรณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2