โครงสร้างบุคคลากร

นางสาววจิรา เดชารัตน์

พัฒนาการอำเภอพระแสง

นางสาวสโรชา ราชบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชรีย์ สำราญรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชาริษา พัฒนไทยานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา นิลเพ็ชร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 690 times, 1 visits today)