ประวัติความเป็นมา

แทรกเตอร์พระราชทาน มีตำนานท่านหญิง
งามจริงบางสวรรค์ ปาล์มน้ำมันชั้นดี
ธารตาปีสัมพันธ์ มหัศจรรย์สระแก้ว

ความเป็นมา

         “พระแสง”  เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งมาประมาณ  102  ปีเศษ    เดิมขึ้นอยู่กับมณฑลนครศรีธรรมราช  ครั้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2449  (ร.ส.124) ทางราชการได้โอนอำเภอพระแสง มาขึ้นกับเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
              คำว่า “พระแสง” นั้น ตามตำนานโบราณเล่าว่า  ในสมัยที่อำเภอพระแสงขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช  ทางราชการได้ส่งผู้ปกครองมาปกครอง  เพื่อดูแลความทุกข์สุขของราษฎร ผู้ที่ส่งมาในครั้งนั้นคือ “พระแสงภิรมย์” ได้เข้ามาดำเนินการบุกเบิก  แผ้วถางเพื่อสร้างที่ว่าการอำเภอ  โดยให้ราษฎรช่วยกันตัดไม้ ขุดดิน ปรากฏว่าได้ขุดพบดาบเล่มหนึ่ง มีลักษณะไม่เหมือนดาบธรรมดา แต่มีลักษณะเป็นดาบของกษัตริย์  จึงได้นำดาบเล่มนั้นมาประดิษฐานไว้บนที่ว่าการอำเภอ และได้ขนานนามอำเภอว่า “อำเภอพระแสง” แต่นั้นมา  ต่อมาพระแสงดาบเล่มนี้จะถูกส่งไปอยู่  ณ  ที่ใดไม่ปรากฏหลักฐาน
              เนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างทุรกันดาร  ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาล 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรอำเภอพระแสง  และได้พระราชทานรถแทรกเตอร์ บูโดเซอร์ ดี 4 ไว้ 1 คัน สำหรับบุกเบิกพัฒนาพื้นที่  ซึ่งนับเป็นลำธารแห่งการพัฒนาของอำเภอพระแสง

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง   อำเภอพระแสงเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน  19   อำเภอ    ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 78 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร  963 กิโลเมตร

อาณาเขต

อำเภอพระแสงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ลักษณะภูมิประเทศ

                 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอพระแสง   มีลักษณะเป็นเนินสูง ๆ   ต่ำ ๆ มีที่ราบริมแม่น้ำ  มีความสูงเฉลี่ย 30 – 40 เมตร จากระดับน้ำทะเล  สภาพพื้นที่จึงเหมาะสมสำหรับปลูกพืชสวน ยางพารา และปาล์มน้ำมันบนที่ดอน  และทำนาข้าวในที่ราบลุ่มภูเขามีลักษณะเป็นภูเขาหินผุ และหินแข็งบางส่วนอยู่ในท้องที่ตำบลสินเจริญ  ไทรขึง และบางสวรรค์ แม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไหลผ่านอำเภอพระแสง   และไปออกทะเลที่อ่าวบ้านดอน อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นอกจากนี้ยังมีคลองที่สำคัญ  เช่น คลองอิปัน คลองสินปุนและคลองสองแพรกเป็นต้น

 สภาพทางภูมิอากาศ
                    ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอพระแสง  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน  แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล           ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน  ของทุกปี  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – เมษายน ของทุกปี   อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 26.3 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนรายปีประมาณ 1,968.3 มิลลิเมตร  มีจำนวนฝนตกเฉลี่ย 164.4 วัน/ปี ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 83 เปอร์เซ็นต์

 

การปกครอง

แบ่งเขตการปกครอง  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  เป็นจำนวน  7 ตำบล 72 หมู่บ้าน  ดังนี้
                      -  ตำบลอิปัน              มี   12    หมู่บ้าน
                      -  ตำบลสาคู              มี    7    หมู่บ้าน
                      -  ตำบลสินปุน            มี  10    หมู่บ้าน
                      -  ตำบลบางสวรรค์     มี  13    หมู่บ้าน
                      -  ตำบลสินเจริญ         มี    9   หมู่บ้าน
                      -  ตำบลไทรโสภา        มี    8   หมู่บ้าน 
                      -  ตำบลไทรขึง            มี  13   หมู่บ้าน

               การปกครองส่วนท้องถิ่น   มีเทศบาลตำบลจำนวน  2  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล  7 แห่ง คือ
                     -  เทศบาลตำบลย่านดินแดง  ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลอิปันบางส่วน
                     -  เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 ตำบลบางสวรรค์บางส่วน
                     -  องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
                     -  องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
                     -  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
                     -  องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ
                     -  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
                     -  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
                     -  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

แผนที่และการเดินทาง

ทางรถยนต์
                   จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 685 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง
                    บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2434 5557-8 (รถธรรมดา) และ 0 2435 1199, 0 2435 1200 (รถปรับอากาศ)http://www.transport.co.th/ หรือบริษัทเอกชน โสภณทัวร์ โทร. 0 2435 5023 กรุงสยาม โทร. 0 2435 5024 นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย อีกด้วย

รถไฟ
                    จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผู้โดยสารต้องไปลงที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี (อยู่ที่อำเภอพุนพิน) แล้วต่อรถประจำทางหรือแท็กซี่เข้าตัวจังหวัด ระยะทาง 13 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690,       0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน โทร. 0 7731 1213 http://www.railway.co.

เครื่องบิน
                      สายการบินไทยสมายล์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินนกแอร์

 

อ้างอิง จากอินทอร์เน็ต https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอพระแสง, ค้นเมื่อวันที่  28 เมษายน 2561

(Visited 6,994 times, 1 visits today)