ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564

เข้าชม 17 ครั้ง
สพอ.พระแสง ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง นำโดยนายถามะ มโมวราวุฒิ พัฒนาการอำเภอพระแสง นางสาวสโรชา ราชบุรี นักวิชาพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพระแสง (นพต.) ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ได้แก่
1.นายสุขสวัสดิ์ สารา หมู่ที่10 ตำบล สินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.นายสมพร สิขิวัฒน์ หมู่ที่10 ตำบล สินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.นายสากล จันทร์ทอง หมู่ที่10 ตำบล สินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564
1.นางสาวภัทรภรณ์ แก้วประสพ หมู่ที่10 ตำบล สินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อติดตามความก้าวหน้า ทำความเข้าใจ รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ
ภาพ/ข่าว สพอ.พระแสง 🥰
(Visited 17 times, 1 visits today)