ข่าวประชาสัมพันธ์

นายถามะ มโนวราวุฒิ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอพระแสง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ผลการพิจรณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2