ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววจิรา เดชารัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอพระแสง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน