สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาว ดวงใจ พัทมุข

พัฒนาการอำเภอพระประแดง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน