นางสาววรรณีศิลป์ สามัคคี

พัฒนาการอำเภอพระพรหม

รู้เป้าหมาย ทำงานเชิงรุก ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง