สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางวันดี คงคุ้ม

พัฒนาการอำเภอพระพรหม

รู้เป้าหมาย ทำงานเชิงรุก ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง