สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางวันดี คงคุ้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพระพรหม

รู้เป้าหมาย ทำงานเชิงรุก ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง