ประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 และร่วมการศึกษาดูงานสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

พัฒนาการอำเภอพร้าว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอพร้าว การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอพร้าว ครั้งที่10 / 2560