เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอพร้าว การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอพร้าว ครั้งที่ 1/2561