โครงสร้างบุคคลากร

นางศรีวรา สมเกตุ

พัฒนาการอำเภอพร้าว โทร.081-8202382

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.081-2881977

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.062-3083976

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดลฤทัย อุปนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.094-3532936

นางสาวปพิชญา นาทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.081-4739910

(Visited 1,373 times, 1 visits today)