โครงสร้างบุคคลากร

นางธนพร โม้เมือง

พัฒนาการอำเภอพร้าว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  โทร.099-2920808 รับผิดชอบ ต.สันทราย และ ต.น้ำแพร่

นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 081-2881977

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปริวัตร์ นันติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรติดต่อ. 062-3083976

นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 062-3083976

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ ต.เขื่อนผาก และ ต.แม่แวน

นางสาวโชติกา กิตติวีระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 929 times, 1 visits today)