โครงสร้างบุคคลากร

นางศรีวรา สมเกตุ

พัฒนาการอำเภอพร้าว โทร. 081-8202382

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 081-2881977

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 062-3083976

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดลฤทัย อุปนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.094-3532936

(Visited 1,215 times, 1 visits today)