ประวัติความเป็นมา

คำขวัญอำเภอพร้าว " เมืองเก่าวังหิน ถิ่นประเพณีล้ำค่า บูชาพระเจ้าล้านตอง เรืองรองเกษตรกรรม แดนธรรมหลวงปู่แหวน "

 สมัยโบราณเรียกว่า "เวียงพร้าววังหิน"   หรือ  "เวียงแจ้สัก"   ปัจจุบันเรียกว่า "เมืองพร้าว" มีประวัติความเป็นมาปรากฏตามตำนานโยนกดังนี้

        พุทธศักราช 1801 พระเจ้าเม็งรายผู้ครอบครองหิรัญนครเงินยาง  (จังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน) ใน ขณะทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา มีพระโอรส 3 พระองค์ คือ ขุนเครื่อง,ขุนคราม  และขุนเครือ พุทธศักราช 1823  พระเจ้าเม็งรายได้ยกทัพไพร่พลมุ่งสู่เมืองลำพูน(หริภุญชัย)เพื่อเข้าตีเมืองขณะเดิน ทัพมาถึงที่แห่งหนึ่ง พระองค์เห็นว่าท้องที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมตามตำราพิชัย มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์  จึงหยุดทัพเพื่อสะสมไพร่พลและ เสบียงอาหารเพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดย ตั้งค่ายคูประตูหอรบอย่างมั่นคง แข็งแรงอยู่บนสันดอยแห่งหนึ่งชื่อ "เวียงหวาย" และขนานนามว่า "นคร ป้าว" บางตำนานว่า "นครแจ้สัก"หรือ"    เมืองป้าววังหิน คำว่า "ป้าว" มาจากคำว่า "ป่าวร้อง  กะเกณฑ์ ไพร่พล" ภาษาท้องถิ่นหมายถึง "มะพร้าว" เพราะลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบกลมกลืนเหมือนลูก มะพร้าว 

อำเภอพร้าวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559)[1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559)[1]
1. เวียง Wiang 6 3,492 3,492 (ทต. เวียงพร้าว)
2. ทุ่งหลวง Thung Luang 6 1,663 1,663 (ทต. เวียงพร้าว)
3. ป่าตุ้ม Pa Tum 12 5,257 5,257 (ทต. ป่าตุ้ม)
4. ป่าไหน่ Pa Nai 10 4,507 4,507 (ทต. ป่าไหน่)
5. สันทราย San Sai 15 6,405 6,405 (อบต. สันทราย)
6. บ้านโป่ง Ban Pong 8 3,754 3,754 (ทต. บ้านโป่ง)
7. น้ำแพร่ Nam Phrae 8 3,333 3,333 (ทต. น้ำแพร่)
8. เขื่อนผาก Khuean Phak 10 4,651 4,651 (อบต. เขื่อนผาก)
9. แม่แวน Mae Wan 11 5,348 5,348 (อบต. แม่แวน)
10. แม่ปั๋ง Mae Pang 14 6,241 6,241 (ทต. แม่ปั๋ง)
11. โหล่งขอด Long Khot 9 4,607 4,607 (อบต. โหล่งขอด)
รวม 109 49,258 28,247 (เทศบาล)
21,011 (อบต.)

ท้องที่อำเภอพร้าวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงและตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตุ้มทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าไหน่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าไหน่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขื่อนผากทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโหล่งขอดทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอพร้าว

 • ดอยม่อนล้าน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
 • วัดดอยแม่ปั๋ง
 • วัดถ้ำดอกคำ
 • โบราณสถานพระธาตุม่วงเนิ้ง
 • วัดศรีดอนไชยทรายมูล
 • วัดพระเจ้าตนหลวง (พระเจ้านั่งช้าง)  และพระธาตุดอยกาหลง
 • วัดพระธาตุนางแล
 • ถ้ำหลากลาน
 • น้ำตกผาตั้งและวังชมภู
 • น้ำตกผาลาด
 • น้ำตกคะนึงนาง
 • อ่างเก็บน้ำแม่วะ
 • น้ำตกตาดเหมย
 • ประตูผาและน้ำตกตาดยาว
 • น้ำตกม่อนหินไหล
 • น้ำพุร้อนหนองครก
 • ออบมืดบ้านปางตอย
 • น้ำรู
 • วัดพระเจ้าล้านทอง
 • วัดพระธาตุกลางใจเมือง

อ้างอิง[แก้]

(Visited 9,915 times, 5 visits today)