เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานรับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในแต่ละ Sector ของสังคมไทยที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง รวมทั้งสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์ และร่วมกันขยายผลความดีดังกล่าวสู่สาธารณะชน ผ่านสื่อต่างๆ และแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อขยายผลสู่ประชาชนในวงกว้าง และเป็นแนวทางต่อการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยดำเนินการภายใต้รางวัลที่ชื่อว่า รางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถร่วมเสนอชื่อและผลงาน ได้ทางเว็บไชต์ www.moralawards.com หรือทางไปรษณีย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

(Visited 34 times, 1 visits today)