กฎหมายน่ารู้ “การบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ”

“เมื่อคู่กรณีมีการตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วย่อมมีผลให้คู่กรณีสละสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่เดิม และได้สิทธิใหม่ตามที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมตามข้อตกลง มูลหนี้ตามสิทธิเรียกร้องเดิมจึงเป็นอันระงับและมีผลผูกพันกันตามมูลหนี้ใหม่ที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่หากมีบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญาเข้าร่วมลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลและศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมแล้ว หากผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็ต้องถูกบังคับคดีไปด้วย แม้จะมิใช่คู่ความในคดี…”

อ่าน/ดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติมได้ที่ www.womenfund.in.th หัวข้อ “สื่อเผยแพร่” (กฎหมายน่ารู้)

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#กฎหมายน่ารู้
#พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

(Visited 14 times, 1 visits today)