กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “ผลของการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน”

“ปัจจุบันการกู้ยืมนั้นมีได้หลากหลาย จะเป็นในรูปแบบของสัญญาหรือในรูปแบบของข้อความผ่านการแชทในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องมีสาระสำคัญคือเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความชัดเจนที่แจ้งว่ามีการกู้ยืมเงินกันเป็นจำนวนเท่าใด… แต่หากเป็นกรณีที่ผู้กู้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้โดยยังไม่ได้กรอกจำนวนเงินกู้จะมีผลอย่างไร …”

หาคำตอบได้ในบทความกฎหมายน่ารู้เรื่อง “ผลของการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน” ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ที่

http://www.womenfund.in.th/media-all/law/2794-2022-06-01-04-36-56.html

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ที่เว็บไซต์ www.womenfund.in.th หัวข้อ “สื่อเผยแพร่”

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

 

(Visited 13 times, 1 visits today)