พช.พร้าว เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.15 น.
นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย

การจัดงาน Field Day มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มการผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ โดยเน้นให้เกษตรกรหันมาใช้ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่

(Visited 18 times, 1 visits today)