การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ในการนี้ นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว เข้าร่วมการประชุม โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) แนะนำตัวข้าราชการผู้มาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นางสาวปพิชญา นาทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(2) ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดังนี้
>> การปฏิบัติการเคาะประตูครัวเรือนเป้าหมายตามระบบระบบTPMAP ปี 2656 โดยทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล ระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค. และ 1 เม.ย.65
>> โครงการ “คนพร้าว ปันสุข” ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพร้าว เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP รวมทั้งครัวเรือนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเยาวชนยากจน
>> ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#CDD
#ChangeForGood
#ทีมงานPRสพอ.พร้าว
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 62 times, 1 visits today)