การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพร้าว (ศจพ.อ) ครั้งที่ 3/2565

ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพร้าว (ศจพ.อ.) ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ เร่งแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายรายมิติ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) ในการนี้ นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว ในฐานะเลขานุการฯ ได้นำเสนอผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนงาน ศจพ.อ. ประจำเดือนเมษายน 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (1) แนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในแต่ละมิติ โดยมอบหมายและเน้นย้ำให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือในระดับพื้นที่ตามอำนาจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และ (2)การดำเนินงานโครงการ “คนพร้าว ปันสุข ปี ๒๕๖๕” มีการประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคสิ่งของ/เงิน ให้กับครัวเรือนยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการขาดผู้อุปการะ เยาวชนยากจน ในพื้นที่อำเภอพร้าว การคัดเลือกรายชื่อนักเรียนในพื้นที่ตำบลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาขอรับทุนต่อไป และการสำรวจการสร้างบ้านให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป (3) การดำเนินงานบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM และบูรณาการร่วมกับ ศจพ.อ. อำเภอพร้าว

#พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

(Visited 12 times, 1 visits today)