พช.พร้าว ประชุม อกสอ.พร้าว ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565
           นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ จรบุรี
ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ครั้งที่ 2/2565   ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว
          ในการนี้ นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้ชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับที่ประชุม ดังนี้
– การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการมันฝรั่งแปรรูป
– การสมัครสมาชิก ประเภทบุคคลธรรมดา เดือนมีนาคม จำนวน 311 คน จากเป้าหมาย จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 104.36
– การติดตามหนี้ครบกำหนดชำระเดือนเมษายน 2565 และหนี้ค้างชำระ จำนวน 12 กลุ่ม
(Visited 9 times, 1 visits today)