ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพร้าว (ศจพ.อ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมาย

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว [...]

อ่านต่อ

อำเภอพร้าว ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพร้าว (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว [...]

อ่านต่อ

สตรีอำเภอพร้าวร่วมกับ พช.พร้าว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอพร้าวและการจัดงานวันสตรีสากล

วันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพร้าว ร่ว [...]

อ่านต่อ