พช.พร้าว ร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง

วันที่ 28 มกราคม 2565
นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้
นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง ณ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการบูรณาการระหว่าง
เทศบาลตำบลเวียงพร้าวและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Visited 55 times, 1 visits today)