พช.พร้าว เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 มกราคม 2565
        นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 1 ไร่ ของครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่อำเภอพร้าว จำนวน 2 แปลง ได้แก่
1. แปลงนายวรพจน์ มณีวรรณ์ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ ขนาด 1 ไร่
3. แปลงนายพัฒนา คงฆะรัตน์ บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง ขนาด 1 ไร่
ซึ่งได้มีการสำรวจความพร้อมของแปลง และชี้แจงแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงการปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ โดยพื้นฐานเป็นครัวเรือนที่มีแนวทางปฏิบัติตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่แล้ว และมีความภาคภูมิใจที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
(Visited 16 times, 1 visits today)