สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยปราชญ์สัมมาชีพบ้านดอยใต้ ม.12 ต.ป่าตุ้ม และปราชญ์สัมมาชีพบ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ ซึ่งเป้นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้???ในดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน ณ บ้านห้วยกุ ม.7 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยปราชญ์สัมมาชีพบ้านดอยใต้ ม.12 ต.ป่าตุ้ม และปราชญ์สัมมาชีพบ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ ซึ่งเป้นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้???ในดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยกุ ม.7 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

#พช. เชียงใหม่
#ทีม อำเภอพร้าว : รายงาน
#We Are The Team

(Visited 77 times, 1 visits today)