สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และ นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน ณ บ้านป่าเสี้ยว ม.3 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และ นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ดำเนินโครงการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน และแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำการประเมินตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ 1ณ บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือนณ บ้านป่าตุ้มโห้ง ม.8 ต. ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายชูชาติ บุญธ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยปราชญ์สัมมาชีพบ้านดอยใต้ ม.12 ต.ป่าตุ้ม และปราชญ์สัมมาชีพบ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ ซึ่งเป้นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้???ในดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน ณ บ้านห้วยกุ ม.7 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนางสาวกรรณิการ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ดำเนินโครงการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน และแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านไชยงาม ม.9 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายชูชาติ บุญธ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และ นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือนณ บ้านช่างคำ ม.1 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายอาทิตย์ ตาลผัด และ นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือนณ บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ ม.15 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายอาทิตย์ ตาลผ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายอาทิตย์ ตาลผัด และ นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน ณ บ้านสันผักฮี้ ม.3 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายอาทิตย์ ตาล [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายอาทิตย์ ตาลผัด และ นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 5 คน และ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือนณ บ้านขุนปั๋ง ม.7 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ??????

??▶️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายอาทิตย์ ตาล [...]

อ่านต่อ