??➡️?การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

??➡️?การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

???นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ???เข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลักสูตรที่ 1 การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ โครงการร้อยใจรักษ์ (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน) รุ่นที่ 11/63 จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าส่วนราชการระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ??????

#พช.เชียงใหม่
#ทีม อำเภอพร้าว : รายงาน
#We Are The Team

(Visited 102 times, 1 visits today)