??➡️? วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ??? ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เจ้าหน้าอำเภอ และผู้นำชุมชน จำนวน 25 อำเภอ โดยอำเภอพร้าว ได้มี ปลัดอำเภอและ นายสมศักดิ์ แก้วศรี ผู้ใหญ่บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว เข้าร่วมศึกษาดูงานฯ

??➡️? วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

??➡️? วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมเป็นวิทยากร ตาม“โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ต.ป่าตุ้ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

??➡️? วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

??➡️? วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ประชาชนทั่วไป ในงานนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวได้ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ แจกจ่ายประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ และแจกกล้าไม้ รวมทั้งได้ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน

??➡️? วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

??➡️?พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ ตำแหน่ง นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ

??➡️?พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม [...]

อ่านต่อ

??➡️?กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ???วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเอภพร้าวร่วมกิจกรรมฯ โดย นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่า ร่วมจัด

??➡️?กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ [...]

อ่านต่อ

?????? 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า

?????? 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง [...]

อ่านต่อ

??➡️?วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 :เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ???ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว เพื่อพิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 โครงการ โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

??➡️?วันพุธดีที่ 7 สิงหาคม 2562 :เวลา 13.30 น. สำนักงาน [...]

อ่านต่อ

??➡️?วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 : เวลา 09.30 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดย นายชูชาติ บุญธรรมพัฒนาการอำเภอพร้าว ???มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำ ดังนี้ ??? ➡️(1.) นายคณิต ตันติวา ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว ตัวแทนรับมอบรางวัล “ชมเชยอันดับ 2 ” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562 ➡️(2.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชาย ได้แก่ นายประทัด บรรณศาสตร์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว ➡️(3.) ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง อำเภอพร้าวตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) เข้ารับเกียรติบัตร ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายศักดิ์ศรี ป้อมแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ??????

??➡️?วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 : เวลา 09.30 สำนัก [...]

อ่านต่อ