➡️??วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562: เวลา 09.00 น. ➡️???นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ???โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานกิจกรรม ดังนี้??? ➡️(1.) บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว ได้รับรางวัล “ชมเชยอันดับ 2 ” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562 ??? ➡️(2.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชาย ได้แก่ นายประทัด บรรณศาสตร์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว??? ➡️(3.) ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง อำเภอพร้าวตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) เข้ารับเกียรติบัตร ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายศักดิ์ศรี ป้อมแก้ว ??? # ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

➡️??วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562: เวลา 09.00 น.

➡️???นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ???โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานกิจกรรม ดังนี้???
➡️(1.) บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว ได้รับรางวัล “ชมเชยอันดับ 2 ” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562 ???
➡️(2.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชาย ได้แก่ นายประทัด บรรณศาสตร์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว???
➡️(3.) ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง อำเภอพร้าวตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) เข้ารับเกียรติบัตร ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายศักดิ์ศรี ป้อมแก้ว ???
# ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่??????
# พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

(Visited 103 times, 1 visits today)