➡️?วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.30 น.??? นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ????ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการ กิจกรรมโครงตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2562 พร้อมวางแผนการทำงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนฯ

➡️?วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.30 น.??? นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ????ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการ กิจกรรมโครงตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2562 พร้อมวางแผนการทำงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนฯ และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

(Visited 30 times, 1 visits today)